סליחה? על מה?

במשך שנים רבות צמתי כי רציתי להיות חלק מההוויה היהודית והבנתי שהיום הזה מהווה עצירה מהחיים היומיומיים כדי לעשות חשבון נפש : כמו עץ פרי שמשיל עליו ופורח מחדש כך חשבתי אני – האם אני אדם טוב לזולת, האם אני אדם טוב כלפי אלוהיי, האם אני אדם טוב כלפי עצמי, והסבל שבצום ובאי הנוחות באים להדגיש את הרצון לקבל על עצמי עונש על כל מה שפשעתי. עם הזמן הבנתי שרובנו לא ממש מרגישים שפשענו, ובעצם על מה עלינו לבקש סליחה? אם פגעתי באדם, לרוב הבנתי את זה בזמן והתנצלתי בלי קשר ליום כיפור, אז על מה אני כאן צריכה להתחרט ולבקש מחילה?

הפער בין הדעה העממית לגבי יום כיפור והתחושה הפרטית לגבי המשמעות שלו, הלך והתרחב ככל שראיתי שמאות האנשים ששהו בתפילות ובצום חזרו להיות חזיריים, בוגדניים, רומסים ודורסים, כבר למחרת היום. הבנתי שיש כאן עניין לא הגיוני: או שאלוהים כל כך אוהב את ילדיו שמוכן לסלוח להם על הכל ובלבד שיפנו אליו ויבקשו, או שאנחנו פשוט בכלל לא מבינים את המהות של הדבר הזה שנקרא יום כיפור.

מתוך התעמקות בפנימיות התורה וברוחניות באמצעות חוכמת הקבלה, התחלתי להבין את המשמעות שמאחורי האמירה "אין עוד מלבדו", כלומר, שכל הרצונות, המחשבות, הדעות, הפעולות, המעשים, הכל מנוהל על ידי הכח העליון ואנחנו, בני האדם, מופעלים על ידו והבחירה היחידה שיש לאדם היא: "החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת, בחיים". האדם יכול לבחור אם הוא רוצה בחיים או במוות.

אך כאן לא מדובר בחיים הגשמיים בתוך הגוף הפיזי, כי בזה אין לנו בחירה. אדם נולד לממש תפקיד, להשתמש בחיים הגשמיים שקיבל כדי לממש את תפקידו ובכך לפתח את הנשמה שלו. כאן, בעולם הזה, בחיים האלה, ולא אחריהם. עליו רק לקבל החלטה האם הוא מסכים לעשות זאת, לדרוש לגלות את התפקיד שהוא הגיע לממש או לא להסכים לכך, ולבחור במוות רוחני, כלומר, בחיים בתוך הגוף כמו כל בעל חיים שנולד, חי ומת.

לכן, אנחנו יכולים לחוות את יום כיפור במהות העממית שלו, של עשיית חשבון נפש ואי נוחות לגוף כדי להראות שבכל זאת אנחנו בתוך העם שלנו ויש בנו אמונה שיכולים לחתוך לנו את חבל הטבור של החיים, ולבקש סליחה על מה שלא עשינו או עשינו, ולהמשיך בחיינו עד הפעם הבאה, או לקבל על עצמנו להפוך לחוקרים של הנשמה שלנו, להקדיש את השנה החדשה להתקשר ולהתחבר יותר כדי לממש את הכלל הגדול בתורה והוא "ואהבת לרעך כמוך", להגדיל את האמונה שלנו בצדקת הבורא שאין עוד מלבדו וכל מה שהוא עושה וודאי לטובה, אך אנחנו קטנים עדיין מלהבין את כל מלאכת המחשבת שלו.

ובכל זאת, מה עלינו לעשות ביום הזה? זהו יום שבו נוכל לראות באיזו מידה מימשנו את תפקידנו עד כה. כמה הישגנו את הכלל הגדול הזה של אהבת הזולת…להכיר ולשנוא את הרע שקיים בעולם, כי אין רע בעולם אלא רק באופן שבו אנחנו, בכלים המקולקלים שלנו, חווים את העולם. שנשנא את הרע הזה שמתגלה בחושים שלנו, את המלחמות, את המחלות, את הניצול, את הפיצול, את כל הרע הזה שקיים בעולם, ונבקש בכל כוחותינו, ולא פחות חשוב: ביחד, בתפילת רבים אחת גדולה, לצאת מתפיסת המציאות המכוערת הזאת, לבקש לתקן את הראיה המעוותת שלנו של הגדלות של הבריאה.

וה' יגמור בעדנו. ובכך באמת נגיע לחתימה טובה.

פורסם בקטגוריה הגיג | סגור לתגובות על סליחה? על מה?

точки

Правила игры

Игра идет на поле размером 39х32 пунктов. Пунктом считается пересечение линий на поле. Играют двое, разными цветами.

Игроки ходят по очереди (1 ход — одна точка). Первый ход каждого из соперников происходит в центральной части поля (8х15). Последующие ходы могут быть в любой пункт, если только он не в окруженной области. Возможности пасовать (пропускать ход) нет. Факт окружения не дает право на дополнительный ход.

При создании непрерывной (по вертикали, горизонтали, диагонали) замкнутой линии образуется область. Если внутри нее есть точки противника (при этом могут быть пункты, не занятые чьими-либо точками), то это считается областью окружения, в которую далее запрещено ставить точку любому из игроков. Если точек соперника нет, то область свободная и в нее можно ставить точки.

При появлении в свободной области точки соперника, свободная область будет считаться областью окружения, при условии, что точка соперника не была завершающей в его окружении

Точки, попавшие в область окружения, далее не участвуют в образовании линий для окружения.

Точки, поставленные на краю поля, не окружаются.

Партия заканчивается, когда не осталось свободных мест, по взаимному согласию игроков, либо когда один из игроков говорит/нажимает СТОП. Если игрок A останавливает игру у игрока B будет 3 минуты, в течение которых игрок B будет ставить точки один, доокружая свободные точки игрока А. По истечении 3-х минут игра заканчивается автоматически.

Победа определяется при подсчете окруженных точек (побеждает игрок, который окружил большее число точек соперника) или по взаимному согласию игроков.

Комментарии и замечания

Пусть есть непрерывная замкнутая линия, которая ограничивает некоторую область. Но в этой области нет точек противника. Потом противник сделал ход в эту область, эта область будет тогда считаться окружающей, НО только в момент хода игрока, которому принадлежит область. При этом ход может быть в любое другое место на поле (не обязательно входить в состав той окружающей области).

Пусть есть окружающая область, которая (в момент Х) попала в окружение. В этом случае количество точек противника, которое область содержала до момента Х, не учитывается при подсчете окруженных точек в конце партии.

Игроку, который первый планирует сказать «стоп», следует обезопасить свои точки от окружения выходом к краю.

На фактическое обведение точки, поставленную в область ход не тратится — после обведения можно ходить куда угодно

Для каждой партии или турнира устанавливаются временные ограничения, оговариваемые отдельно.

Цель игры

В зависимости от разновидности игры:

— в классических точках: взять в плен больше точек соперника.

— в «захвате» : захватить больше территории.

Окружение должно быть построено так, чтобы расстояние между точками составляло не более одной клетки — по прямой или по диагонали. Пленные точки в окружении участвовать не могут. Почти во всех вариантах игры территория без пленных точек противника не захватывается. Ставить точку в территорию, захваченную противником, запрещается либо эта точка считается захваченной, если не завершает собой окружения, разрывающего линию.

Есть вариант правил, когда нельзя окружить группу точек, соединенную с краем листа, если они представляют из себя неразрывную группу или линию без брешей. Называется это «заземлением». (Но если углы при поворотах не заполнены, линию

можно все же разбить по диагонали угловой клетки).

 

Игровое поле— обычно квадрат 10×10 каждого игрока, на котором размещается флот кораблей. Горизонтали обычно нумеруются сверху вниз, а вертикали помечаются буквами слева направо. При этом используются буквы русского алфавита от «а» до «к» (буквы «ё» и «й» обычно пропускаются) либо от «а» до «и» (с использованием буквы «ё»), либо буквы латинского алфавита от «a» до «j». Иногда используется слово «республика» или «снегурочка», так как в этих 10-буквенных словах ни одна буква не повторяется. Поскольку существуют различные варианты задания системы координат, то об этом лучше заранее договориться.

Размещаются:

1 корабль — ряд из 4 клеток («четырёхпалубные»)

2 корабля — ряд из 3 клеток («трёхпалубные»)

3 корабля — ряд из 2 клеток («двухпалубные»)

4 корабля — 1 клетка («однопалубные»)

Другой вариант названия: -трубные (напр. двухтрубные).

При размещении корабли не могут касаться друг друга сторонами и углами. Встречаются, однако, варианты, когда касание углами не запрещается. Встречаются также варианты игры, когда корабли могут размещаться буквой «Г» («трех-» и «четырехпалубные»), квадратом или зигзагом («четырехпалубные»). Кроме того, есть варианты с другим набором кораблей (напр. один пятипалубный, два четырёхпалубных, и т. д.) и/или другой формой поля.

Рядом со «своим» полем чертится «чужое» такого же размера, только пустое. Это участок моря, где плавают чужие корабли противника.

При попадании в корабль противника — на чужом поле ставится крестик, при холостом выстреле — точка. Попавший стреляет ещё раз.

Потопление кораблей противника

Перед началом боевых действий игроки бросают жребий или договариваются, кто будет ходить первым.

Игрок, выполняющий ход, совершает выстрел — называет вслух координаты клетки, в которой, по его мнению, находится корабль противника, например, «В1».

Если выстрел пришёлся в клетку, не занятую ни одним кораблём противника, то следует ответ «Мимо!» и стрелявший игрок ставит на чужом квадрате в этом месте точку. Право хода переходит к сопернику.

Если выстрел пришёлся в клетку, где находится многопалубный корабль (размером больше чем 1 клетка), то следует ответ «Ранил!» или «Попал!», кроме одного случая (см. пункт 3). Стрелявший игрок ставит на чужом поле в эту клетку крестик, а его противник ставит крестик на своём поле также в эту клетку. Стрелявший игрок получает право на ещё один выстрел.

Если выстрел пришёлся в клетку, где находится однотрубный корабль или последнюю непоражённую клетку многопалубного корабля, то следует ответ «Убил!» или «Потопил!». Оба игрока отмечают потопленный корабль на листе. Стрелявший игрок получает право на ещё один выстрел.

Победителем считается тот, кто первым потопит все 10 кораблей противника. Проигравший имеет право попросить изучить после окончания игры у соперника игровое поле. Если проигравший находит какое-нибудь нарушение правил (см. ниже), то победа присуждается ему. Первоначальный победитель в свою очередь может попросить у соперника игровое поле для поиска нарушений. Если он их находит, то игроки сверяют чужие поля друг у друга. Если никаких несоответствий не замечено, то игра не засчитывается (оба проиграли). Тот, у кого чужое поле будет неверным (причём доказуемо неверным), будет проигравшим, а его соперник победителем. Игра также может закончиться раньше, чем когда будут потоплены все корабли, если нарушение правил будет замечено в течение игры. Проигравшим в этом случае будет считаться тот, у кого обнаружат нарушение правил, хотя он тоже может попросить игровое поле у соперника для поиска нарушений.

פורסם בקטגוריה הגיג | סגור לתגובות על точки

מעגל

כמה שנים עוד נעמיד פנים שאנחנו לא ?

כמה שנים נטמין עוד ראשנו בחול החם ?

כמה שנים עוד נמשיך לנצל זה את זה כאילו אף פעם לא הכרנו ?

כמה שנים עוד ייקח לנו לעצור את עצמנו ממרוץ העכברים המטורף שלנו ולשאול – "מה קורה כאן ?"

……..

"מה קורה כאן ?"

לרגע אחד עצרתי , ושאלתי , "מה קורה כאן ?"

"יכול להיות ששוב פספסתי את הפואנטה ?"

"ובכלל לאן אני רצה ? וממי אני בורחת ? "

…….

הם הציעו לי לשבת איתם , במעגל כזה , היה נראה לי מוזר. אנשים זרים. מוזרים.

לך תדע מה הם רוצים ?

מה לי ולהם ?

בטח איזו חבורת משועממים. נדבקו לטרנד חדש.

מעגלים.

בוא נדבר.

על מה נדבר עכשיו ?

שוב על פוליטיקה ?

שוב על רמת השחיתות ?

שוב על התקשורת השמאלנית וביבי הימני ?

די פאסה …משעמם…תודה , עניתי להם , "אבוא בפעם אחרת" סיננתי בין שיניי.."בגלגול הבא " צחקקתי ביני לביני..

……………

בדרך חזרה ראיתי אותם במעגל.

לפתע ,הם נראו דווקא די נעימים אפילו שלווים , מצחקקים , נדמה לי שיכולתי לזהות ברק מיוחד בעיניהם.

ניכר היה כי הם הקשיבו בנחת אחד לשני , לא התפרצו , לא התווכחו , פשוט חייכו.

היה נראה שהם יכולים לשבת כך לנצח , להרגיש איש את רעהו , ולא לחדול.

לחיות. היה נראה שהם מתחילים לחיות.

עצרתי לידם, עצמתי עיניים , והרגשתי בלב שהם מתחילים – לאהוב.

………..

בפעם הבאה , חשבתי לעצמי ,

בפעם הבאה אולי אתקרב אליהם , אולי אפילו אשב איתם.

ואולי גם אני ירגיש את מה שהם הרגישו.

את המיית הלב הפועם בנצוצי אהבה.

פורסם בקטגוריה הגיג | סגור לתגובות על מעגל

שאלות תיאורטיות

שאלות תיאורטיות שעולות ממחקרים בגישה הזו:

איפה הגיוני לחפש את הקו-פרו, באיזה רמה של התחברות חברתית: המעבדה, הקהילה, המדינה כל האנושות או מרחב ארגוני חברתי.

מציעה: מחקרים ב-STS בנושא קו-פרו' נעשים באחת מהצורות הבאות:

אימרג'נס וסטביליזשיין – הופעה של תופעות חדשות וייצובן. למשל: דאסטון: ביוגרפיה של אובייקט מדעי.

מחלוקות – חוקרי STS התבוננו באופן שבו מערכת של פרקטיקות צוברת עליונות על פני מערכת מתחרה.

שקיפות ותנועה, נסיעה של ידע ממקום למקום. מעבר לזמן ולקונטקסט. הוא כאילו הופך להיות אוניברסלי. למשל: ע"י כימות. הכימות בכל מקום נראה פחות או יותר אותו דבר. זה כלי הרכב. שקיפות=סטנדרטיזציה של ידע, מדדים, כלים אנליטיים. כל אלה יוצרות קהילות חדשות. כמו מומחים.

פרקטיקות תרבותיות של המדע. סביבות שמעניקות לגיטימציה ומשמעות לפרקטיקות המדעיות. התמקדות במאפיין האוניברסלי של הידע, של עובדות וארטיפקטים מדעיים. אוניברסליות = הידע נוסע ממערכת פוליטית ותרבותית אחת למשנהה ואז השאלה היא מה המאפיינים התרבותיים של הידע הזה, וכיצד הם הומרו למאפיינים אוניברסליים או מקבלים מאפיינים תרבותיים שונים בכל מקום. ידע בתרבות אחת מתפקד אחרת מאשר אותו ידע בתרבות אחרת. למשל: מקדונלד נראה אחרת במדינות שונות, אוכלוסיה שונה שאוכלת שם וכו'. למשל, בכדורסל (אדיר): המספרים הם משותפים אבל הניתוח שלהם, המסקנות, האגרגציה שלהם, התשתית שלתוכה הם נכנסים – שונים בין מדינה למדינה.

היא ממציאה מושג ומסבירה לנו מהו, אבל מצד שני אומרת שגם אחרים כבר דיברו עליו. היא ממיינת את כל מה שנעשה עד כה לפי המושג הזה.

בכל אלה מדגישים את השילוב של הקוגניטיבי עם החברתי.

שפת ההיברידיות. איזה מין ייצור היא הכבשה דולי, איך היא מכילה בתוכה גם את המרכיב הפוליטי חברתי וגם את המרכיב המדעי.

השאלות המנחות את הקלסיפיקציה שהיא עושה בי העבודות השונות.

מחקרים ב-STS השאירו את סוציולוגיה ומדע המדינה השאירו את המדע מחוץ לתמונה.

כלומר יש כאן חוסר משני הצדדים.

אם נכניס למחקר שלנו את הקטגוריות החברתיות האלה אז נתחיל לחשוב על קו-פרו'.

מחלקת את קו-פרו לשני סוגים:

חוקתי

אינטראקציונל

מטריצה של 2 על 4 .

אילו יישים מדעיים או הסדרים טכנולוגיים מיוצרים באופן משותף

כיצד ואילו מתודות הכי מתאימות לתפיסה הזו.

ממיינת את המתודות השונות לפי השניים ואח"כ לפי ה-4.

מה שמעניין אותה וגם את לאטור ואחרים היא שאלת הייצוב, מיסוד של משהו.

אחד הגורמים שגורמים לטכנולוגיות או לידע מדעי להיות מיוצבות כלומר להשאר בעולם שלנו – נקרא ייצוב.

בתפיסה החוקתית שואלים: כיצד יציבות נוצרת ומתוחזקת באתרים של ייצור ידע כמו מעבדה בית חולים או סביב אובייקטים כמו הגנום האנושי. כיצד אנשים תופסים את הטבע והחברה. כיצד הם מאצילים את התפיסה שלהם על המציאות כך שתשאר נפרדת מפוליטיקה, ניטרלית, אובייקטיבית ובלתי משתנה.

למשל טלפון סלולרי. קשה לנו לחשוב על עולם ללא טלפון סלולרי. הכל קורה כל כך מהר ובכל זאת אנחנו מרגישים שהוא היה כאן תמיד.

למה המוצר הזה שרד ואחר לא – כי הצליחו לייצב אותו. דוגמא לסיבה לייצוב: נתמך ע"י המוסדות, עונה לתקן וכד'. למה הדרוזופילה שרדה: כי נוח לעבוד איתה. די.וי.די מסוג בלו ריי – לא שרד. לאטור מנסה לתאר איך תופעות מתייצבות ועושה זאת באמצעות ANT. ג'זנהוף עושה זאת בדרך אחרת. זה אינסטרומנלי נעשה ע"י בני אדם, באמצעות מוסדות, חקיקה, פרוצדורה. פעולה אקטיבית של התאמה לסביבה כדי שזה ישרוד יותר מאשר אחר.

פורסם בקטגוריה הגיג | סגור לתגובות על שאלות תיאורטיות

עוגה שתמיד מצליחה

זו עוגה שכולם אוהבים, במיוחד הילדים, אין צורך באפייה, רק 10 דקות והיא שלכם. הכי טעימה שיש…

2 שמנת מתוקה

2 כוסות חלב

2 שקיות אינסטנט פודינג וניל

את שלושת המרכיבים האלה מקציפים עד התייצבות .

מחלקים את הקצפת ל-2 צלוחיות באופן שווה.

פותחים שרוול פתי-בר בטעם חמאה, טובלים כל יחידה משני הצדדים בצלחת עם חלב

ומסדרים בתבנית שכבה אחת של פתי-בר.(תבנית חד-פעמית מרובעת בינונית).

מעל הפתי-בר, מורחים שכבת קצפת מצלוחית אחת, עד כיסוי הפתי-בר.

שוב שכבה שנייה של פתי-בר טבול בחלב, ומעל שוב שכבה לכיסוי של צלוחית הקצפת השנייה.

מיישרים ולמקרר לפחות ל-3 שעות.

המלצה שלי: אפשר לפורר 2 יחידות פירורי פתי-בר ולפזר מעל הקצפת לקישוט.

קלי קלות, בתיאבון…..

פורסם בקטגוריה הגיג | סגור לתגובות על עוגה שתמיד מצליחה

מחשבה ומציאות

מה הקשר בין מחשבות ומציאות ? האם המציאות שונה ממה שיש במחשבות שלנו ? איך לכל אחד יש מחשבות אחרות למרות שאנחנו נמצאים באותה המציאות ?

מהי מחשבה וכיצד היא נוצרת ?

בהגדרה בויקיפדיה נכתב:
חשיבה היא פעילות העוסקת במידע הנקלט בחושים שלנו מהסביבה ו/או נשלף מהזכרון  ועובר איבוד מחדש , כמוכן חשיבה היא פעילות של אירגון מידע והסקת מסקנות. – תודה למי שהתאמץ להגדיר.

מחשבה היא הדבר  מוחשי  מאוד –כי היא נמצאת בכל אחד מאיתנו – היא אישית ואינדיבידואלית , ויחד עם זאת מאוד לא ברור לנו איך היא מתנהלת ומנהלת אותנו , מאיפה היא מגיעה? , למה היא שונה בכל אחד?
חשיבה

פורסם בקטגוריה הגיג | סגור לתגובות על מחשבה ומציאות